Нотариални бланки

Бланка от заявление по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Декларация а гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД Декларация за автомобил ...